მეზობელი სიტყვები
RAG-1, RAG-2
/͵ɑ:reɪdʒi:ʹwʌn, ͵ɑ:reɪdʒi:ʹtu:/