მეზობელი სიტყვები
ring-necked pheasant
/͵rɪŋnɛktʹfɛznt/