მეზობელი სიტყვები
Rna synthetase
/͵ɑ:rɛneɪʹsɪnθəteɪz/