მეზობელი სიტყვები
rock bass
არსებითი სახელი
/ʹrɒkbæs/

იქთ. ჩრდილოამერიკული ქორჭილა (Ambloplites rupestris) აგრ. northern rock bass.