მეზობელი სიტყვები
saccharose
/ʹsækərəʊz, -s/

= sucrose.