მეზობელი სიტყვები
Salmoniformes
არსებითი სახელი
/sæl͵mɒnɪʹfɔ:mi:z/

pl იქთ. ორაგულისნაირნი (სხივფარფლიანი თევზების რიგი; Salmoniformes ord.).