მეზობელი სიტყვები
Saprolegnia
არსებითი სახელი
/͵sæprəʊʹlɛgnɪə/

მიკოლ. საპროლეგნია (სოკოების გვარი; Saprolegnia gen.).