მეზობელი სიტყვები
saprotroph
არსებითი სახელი
/ʹsæprə(ʊ)trəʊf, -trɒf/

საპროტროფი, ორგანიზმი რომელიც მკვდარი ან გახრწნილი ორგანული ნივთიერებებით იკვებება.