მეზობელი სიტყვები
saprozoite
ზედსართავი სახელი
/͵sæprəʹzəʊaɪt/

საპროზოიტი (ცხოველური ან ცხოველურის მსგავსი ორგანიზმი, რომელიც გახრწნილი ორგანული ნარჩენებით იკვებება).