მეზობელი სიტყვები
sarmenta
/sɑ:ʹmɛntə/

sarmentum-ის pl.