მეზობელი სიტყვები
scarab beetle
/ʹskærəb͵bi:tl/

= scarab.