მეზობელი სიტყვები
semelparity
არსებითი სახელი
/͵sɛməlʹpærətɪ/

სემელპარია, სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში ერთადერთხელ გამრავლება (ერთწლიან მცენარეებში, ზოგიერთ მწერებში, თევზებში და სხვ.) [შდრ. აგრ. iteroparity].