მეზობელი სიტყვები
seston
არსებითი სახელი
/ʹsɛstən/

სესტონი (მიკროპლანქტონი და წყალში შეტივტივებული სხვ. ცოცხალი და არაცოცხალი სხეულაკები).