solarization
არსებითი სახელი
/͵səʊləraɪʹzeɪʃn/

ბოტ. სოლარიზაცია, ჰელიოზი (ფოტოსინთეზის ინჰიბიცია ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მაღალი ინტენსივობის მზის შუქის ზემოქმედების შედეგად).