მეზობელი სიტყვები
stingray
არსებითი სახელი
/ʹstɪŋreɪ/

იქთ. 1) სკაროსი ბოლოქაცვია (Dasyatidae fam.);

2) = river stingray.