მეზობელი სიტყვები
stridulatory organs
არსებითი სახელი
/͵strɪdjʊlətərɪʹɔ:gənz/

pl ენტ. საჭრიჭინო ორგანოები (კალიების, ჭრიჭინების და სხვ. საბგერი აპარატი).