მეზობელი სიტყვები
suckerfishes
არსებითი სახელი
/ʹsʌkəfɪʃɪz/

pl იქთ. ეჰანისებრნი (Echeneidae fam.).