მეზობელი სიტყვები
sucking disc
არსებითი სახელი
/͵sʌkɪŋʹdɪsk/

ზოოლ. მისაწოვარი (ეჰანისა, სალამურასი და მისთ.).