მეზობელი სიტყვები
suctorial
ზედსართავი სახელი
/sʌkʹtɔ:rɪəl/

ზოოლ. საწუწნი, წუწნისთვის ადაპტირებული (ითქმის ცხოველის პირის აპარატის და მისთ. შესახებ).