მეზობელი სიტყვები
tactile corpuscle
/͵tæktaɪlʹkɔ:pʌsl/