მეზობელი სიტყვები
TAFs
/͵ti:eɪʹɛfs/

აბრევ. = tumour angiogenesis factors.