მეზობელი სიტყვები
tapeta
/təʹpi:tə/

tapetum-ის pl.