მეზობელი სიტყვები
Tarsiiformes
არსებითი სახელი
/͵tɑ:si:ɪʹfɔ:mi:z/

pl მმლ. გრძელტერფასნაირნი (ინფრარიგი მცირე ზომის პრიმატებისა, რომლებიც მორფოლოგიურად ერთგვარ გარდამავალ ფორმას წარმოადგენენ ლემურისნაირებსა და უმდაბლეს მაიმუნებს შორის; Tarsiiformes inford.).