მეზობელი სიტყვები
TDP
/͵ti:di:ʹpi:/

აბრევ.

1. = thiamine diphosphate;

2. = thymidine diphosphate.