tetrasporangium
არსებითი სახელი
/͵tɛtrəspɒʹrændʒɪəm/

ბოტ. ტეტრასპორანგიუმი, ოთხსპორანგიუმი (წითელი წყალმცენარეების ტეტრასპოროფიტული სტადიის სპორანგიუმი, რომელშიც ოთხი სპორა / ტეტრასპორა წარმოიქმნება) [იხ. აგრ. tetraspore].