მეზობელი სიტყვები
thalamus
/ʹθæləməs/

(pl thalami)

1. ანატ. თალამუსი, მხედველობის ბორცვი;

2. ბოტ. ყვავილსაჯდომი.