მეზობელი სიტყვები
threshold character ან threshold trait
არსებითი სახელი
/͵θrɛʃhəʊldʹkærəktə(r), -ʹtreɪt/

გენ. ზღურბლური ნიშან-თვისება (რაოდენობრივი ნიშან-თვისება, რომელიც ხარისხობრივი ნიშან-თვისების სახით ვლინდება; ჩვეულ. დაკავშირებულია ანომალიასთან – პოლიდაქტილია, მწერების ფრთების დიმორფიზმი, ხოჭოების ულვაშების ზომა და ა.შ.) [იხ. აგრ. qualitative trait, quantitative trait].