მეზობელი სიტყვები
trophotropism
არსებითი სახელი
/trɒʹfəʊtrɒpɪzəm, trəʊʹ-/

ტროფოტროპიზმი (მცენარის ორგანოს ან ორგანიზმის მიტრიალება საკვების წყაროსკენ) [იხ. აგრ. tropism].