მეზობელი სიტყვები
tympana
/ʹtɪmpənə/

tympanum-ის pl.