მეზობელი სიტყვები
ubiquitylation
/ju:͵bɪkwɪtɪʹleɪʃn/