მეზობელი სიტყვები
ungulae
/ʹʌŋgjʊli:/

ungula- pl.