მეზობელი სიტყვები
utriculi
/ju:ʹtrɪkjʊlaɪ/

utriculus-ის pl.