მეზობელი სიტყვები
vaginae
/vəʹdʒaɪni:/

vagina- pl.