მეზობელი სიტყვები
vallecular
ზედსართავი სახელი
/væʹlɛkjʊlə(r)/

ღარისებრი, არხისებრი.