მეზობელი სიტყვები
valleculate
ზედსართავი სახელი
/væʹlɛkjʊlət/

ღარებიანი, დაღარული, მრავალი ღარის / არხის მქონე.