მეზობელი სიტყვები
valvulae
/ʹvælvjʊli:/

valvula- pl.