მეზობელი სიტყვები
variety
არსებითი სახელი
/vəʹraɪətɪ/

სახესხვაობა (ბოტანიკურ ნომენკლატურაში – ქვესახეობაზე დაბალი შიდასახეობრივი ტაქსონომიური ერთეული; აბრევ. var.).