vegetative reproduction
არსებითი სახელი
/͵vɛdʒɪtətɪv͵ri:prəʹdʌkʃn/

ბოტ., ზოოლ. ვეგეტატიური გამრავლება (მცენარეების გამრავლება ვეგეტატიური ორგანოებით ან სოკოების, უხერხემლოების და მისთ. გამრავლება დაკვირტვით – უსქესო გამრავლების სახეობა; აგრ. vegetative propagation).