მეზობელი სიტყვები
ventricular septum
/vɛn͵trɪkjʊləʹsɛptəm/