მეზობელი სიტყვები
vesicae
/ʹvɛsɪki:, vəˈsaɪki:, -ˈsi:ki:/

vesica- pl.