მეზობელი სიტყვები
vesiculae
/vɛʹsɪkjʊli:/

vesicula- pl.