vespoid
ზედსართავი სახელი
/ʹvɛspɔɪd/

1) ენტ. კრაზანისებრი, კრაზანისებრთა ოჯახს რომ ეკუთვნის, კრაზანისებრთათვის დამახასიათებელი;

2) კრაზანისებრი, კრაზანის მსგავსი.