მეზობელი სიტყვები
vestibular organs, vestibular system
/vɛʹstɪbjʊlərɔ:gənz, vɛʹstɪbjʊləsɪstəm/