მეზობელი სიტყვები
voice box
/ʹvɔɪsbɒks/

= larynx.