მეზობელი სიტყვები
vomeronasal organ
/͵vəʊmərəʊ͵neɪzəlʹɔ:gən/