მეზობელი სიტყვები
V region
/͵vi:ʹri:dʒən/

variable region-ის შემოკლ.