მეზობელი სიტყვები
warm-blooded
ზედსართავი სახელი
/͵wɔ:mʹblʌdɪd/

ზოოლ. თბილსისხლიანი, ჰომოიოთერმული, სხეულის მუდმივი ტემპერატურის მქონე (უპირატ. იხმარება homoiothermic).