მეზობელი სიტყვები
webbed
ზედსართავი სახელი
/wɛbd/

ზოოლ. აპკიანი (ითქმის ცხოველის ან ცხოველის ფეხის შესახებ) [იხ. აგრ. web 1].