მეზობელი სიტყვები
wingless insects
არსებითი სახელი
/͵wɪŋlɪsʹɪnsɛkts/

pl ენტ. უფრთო / პირველადუფრთო მწერები [= Apterygota].