მეზობელი სიტყვები
wing sheath
/ʹwɪŋʃi:θ/

= elytron.